Thông báo

Bạn có thể tìm thấy các thông báo liên quan đến cổ đông tại trang này.

19. Thông báo chi cổ tức đợt 2

18. Công bố thay đổi cổ phiếu có quyền biểu quyết (cập nhật 26/5/2017)

17. 22/12/2016 Thông báo mua lại cổ phiếu quỹ

16. 15/9/2016 Thông báo ứng cổ tức đợt 1- 2016

15. 21/9/2015 Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1/2015

14. 31/07/2014 Tạm ứng cổ tức đợt 1/2014

13. Thông báo về đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà nội

12. Kế hoạch chi cổ tức năm 2013 cho cổ đông 

11. 21/3/2013. Thư mời cổ đông về dự ĐHCĐ 2013 và các tài liệu liên quan như chương trình ĐH, giấy ủy quyền, các tài liệu Đại Hội về ứng cử, bầu cử vào HĐQT

10. 8/10/2012. Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1, 2012

9. 8/10/2012. Thông báo về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

8. 2/10/2012. UBCK Nhà Nước chấp thuận kế hoạch tăng vốn từ 56 tỷ lên 81 tỷ đồng

7. 11/04/2012: Các văn bản cho ĐHCĐ 2012:

1. Báo cáo của HĐQT

2. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán

3. Thù lao HĐQT- BKS

4. Phân phối lợi nhuận 2011

6. 04/04/2012 Mẫu thư uỷ quyền người tham gia ĐHCĐ

5. 29/03/2012 Thư mời và chương trình Đại hội Cổ Đông 2012.

4. 22/3/2012 Thông báo tạm ứng cổ tức lần 2. Tài liệu liên quan: mẫu 2 yêu cầu gửi bằng bưu điện, mẫu 3 chuyển khoản.

3. 10/12/2011 Quyết nghị của Đại hội Cổ Đông Bất thường

2. Thư mời quý Cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông bất thường (24/11/2011). Trường hợp uỷ quyền người khác tham dự quí cổ đông dùng  mẫu uỷ quyền này.

1. Thông báo về tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2011

Tiếng Việt