Báo cáo năm

Trang này tập hợp các thông tin về báo cáo năm để tiện việc tham khảo cho Cổ đông.

1. Báo cáo Kết quả SXKD năm 2010 và Phương hướng 2011

(sẽ tải lên).

Tiếng Việt