Báo cáo Tài chính

Trang này bạn có thể thấy các liên kết đến Báo cáo Tài chính của công ty.

6. Báo cáo tài chính (kiểm toán) 2016 (cập nhật 13/3/2017)

5. Báo cáo Tài chính (kiểm toán) 2014 (cập nhật 5/3/2015)

4. Báo cáo tài chính (kiểm toán) 2013 (cập nhật 20/3/2014)

3. Báo cáo tài chính (kiểm toán) 2012 (cập nhật 25/3/2013)

2. Báo cáo tài chính (kiểm toán) 2011

1. Báo cáo tài chính (kiểm toán) năm 2010

Tiếng Việt