Truy xuất

Việc toàn cầu hoá nền kinh tế làm cho người tiêu dùng hiện đại có được các sản phẩm từ các vùng hoặc nước khác nhau của thế giới. Họ cũng ý thức được những mối nguy tiềm tàng khác nhau có thể có trong sản phẩm họ tiêu dùng.

Để cung cấp các thực phẩm có chất lượng, an toàn và giá trị dinh dưỡng cao nhà chế biến phải kiểm soát được nhiều yếu tố có ảnh hưởng đến chất lượng như nguyên liệu và các thành phần, điều kiện và thiết bị chế biến, công nhân và các nhân tố con người, v.v.. Họ cũng phải chứng minh được đang áp dụng một hệ thống truy xuất kịp thời và hiệu quả cho các sản phẩm của nhà máy đưa ra cho người tiêu dùng, phục vụ kịp thời và hiệu quả yêu cầu truy xuất của khách hàng. Truy xuất ngược hoặc truy xuất tới xuyên suốt từ nuôi trồng, chế  biến đến phân phối, tiêu dùng ngày nay trở thành một tiêu chí, một yếu tố phải có và hữu cơ trong hệ thống quản lý chất lượng của nhà chế biến.

Sea Minh Hải đã phát triển hệ thống truy xuất xuôi và ngược và đưa vào vận hành để quản lý việc truy xuất hàng hoá, và xem nó là bộ phận thống nhất trong hệ thống quản lý chât lượng.

Ngoài ra, vì xí nghiệp chế biến có chứng nhận theo tiêu chuẩn ACC, chúng tôi cũng áp dụng hệ thống truy xuất trực tuyến là TraceRegister để thông tin có sẵn cho bất kỳ bên liên quan nào tham khảo khi cần.

Tiếng Việt