Chứng Nhận

CÁC CHỨNG NHẬN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA SEA MINH HAI

BRC Certificate
ISO 9001:2008
Chứng nhận BRC
Chứng nhận ISO 9001:2008
BAP certification Chứng nhận VSATTP 
Chứng nhận BAP
 Chứng nhận VSATTP- NAFIQAD
Tiếng Việt