General Shareholder Convene Letter and Meeting Agenda

Below is the Letter to convene shareholders to attend 2012 Annual General Shareholder Meeting and Meeting Agenda we have sent to Sea Minh Hai's shareholders.

We will keep posting related documents when they are available.

 

1. THƯ MỜI CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHCĐ 2012

CÔNG TY CPTS MINH HẢI         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     (SEA MINH HAI)                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   Số: 19/ĐHCĐ- 2012                  ------------------------------

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi) của Công ty Cổ phần Thuỷ sản Minh Hải đã được đại hội cổ đông thông qua.

- Nhằm tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2011  và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. Nay Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thuỷ sản Minh Hải trân trọng kính mời:

QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN MINH HẢI

đến dự Đại hội Cổ đông thường niên được tổ chức vào 8 giờ 30 phút ngày 21/04/2012 tại Khu Du lịch Hồ Nam, số 01 đường Trần Quang Diệu, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (Khu Địa ốc).

Thời gian làm việc dự kiến: buổi sáng.

Kèm theo là dự thảo "nội dung chương trình và các tài liệu liên quan", xin vui lòng truy cập website công ty http://www.seaminhhai.com.

Để Đại hội được tiến hành đúng theo luật định, đề nghị quý cổ đông sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ hoặc uỷ quyền người khác dự thay (mẫu uỷ quyền kèm theo).

Trân trọng.


CÔNG TY CP THUỶ SẢN MINH HẢI
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)
TRẦN THIỆN HẢI

Ghi chú: Xin vui lòng điền vào mẫu giấy uỷ quyền kèm theo và gửi (hoặc fax) về công ty trước ngày 20/04/2012 để Ban tổ chức tập họp.
Thư gửi về địa chỉ:
BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN MINH HẢI
KM 2231, QL1A- Tân phong- Giá Rai- Bạc Liêu
Hoặc Fax số: 0781-3846706 (gửi BTC ĐHCĐ)

 

2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Kính gửi: Các Cổ đông CTSP Thuỷ sản Minh Hải

Hội Đồng Quản Trị Công ty CPTS Minh hải dự kiến chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2012 với nội dung như sau:

Mời cơm thân mật cổ đông, đãi biểu, khách mời 

THỜI GIAN NỘI DUNG
7:45-8:30
- Tiếp đón khách mời, đại biểu, xác nhận tư cách cổ đông
- Nhận tài liệu
 8:30-8:45 PHẦN KHAI MẠC
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- Xác nhận tư cách pháp lý của Đại hội
- Giới thiệu Chủ toạ đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu
- Thông qua chương trình Đại hội
 8:45-11:30 PHẦN NỘI DUNG
- Báo cáo của Hội Đồng Quản trị
- Báo cáo KQSX năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012
- Báo cáo tài chính kiểm toán 2011;
- Phương án phân phối lợi nhuận; chi cổ tức năm 2011
- Báo cáo của Ban Kiểm soát
- Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2011 và KH chi trả thù lao 2012
- Một số vấn đề khác
- Giải lao
- Ý kiến đóng góp, thảo luận và biểu quyết
- Công bố kết quả biểu quyết
- Thông qua Nghị quyết
- Bế mạc Đại hội
 Từ 11:30
Mời cơm thân mật cổ đông, đại biểu và khách mời

Trên đây là nội dung dự kiến của HĐQT, nếu cổ đông nào có bổ sung thêm nội dung vào chương trình ĐH thì xin gửi ý kiến bằng văn bản về Văn phòng công ty trước 15 tháng 04 năm 2012 để HĐQT xem xét để bổ sung vào nội dung chương trình  Đại hội.

English