Các văn bản pháp lý

Các văn bản pháp lý tập họp các tài liệu có tính pháp lý liên quan đến công ty đại chúng để giúp các cổ đông của công ty dễ tham khảo.

1. Thông tư số 09/2010/BTC ngày 15/2/2010 của Bộ Tài Chính về công bố thông tin của các công ty đại chúng trên website của các công ty này.

English